Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.       Klient będący Konsumentem zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia, określone w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do Klienta, który jest przedsiębiorcą.

2.       Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży w związku z zawarciem jej na odległość rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3.       Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość . Powyższe oświadczenie winno  zostać złożone w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedającym Konsument może złożyć również na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

4.       Do zachowania terminu, które przysługuje Konsumentowi wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia przed jego upływem.

5.       Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Sprzedający/ przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

                1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o               prawach konsumenta,

                2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Sprzedawca natomiast jest zobligowany do niezwłocznego potwierdzenia Konsumentowi otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.       W przypadku złożenia przez Konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, powyższa oferta przestaje wiązać strony.

8.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument, który korzystał z przysługującemu mu prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży i wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10.    W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.    Sprzedawca powinien dokonać zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

13.    Zaznacza się nadto, że  zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.    Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania lub montażu, wraz z oryginalnym opakowaniem. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym usunięcia jego opakowania) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Należy przez powyższe rozumieć, że dokonana ingerencja nie powinna przekraczać zwykłego zarządu. Jednocześnie podkreśla się, że w przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za to zmniejszenie.

15.    Sprzedawca prosi Klienta o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, ponieważ dołączenie wskazanych dowodów zakupu może się znacznie przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. Sprzedawca podkreśla, iż w przypadku braku prawnego obowiązku załączenia dokumentu zakupu Kupujący zobowiązany jest w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wykazać faktyczne dokonanie zakupu Towaru.

16.     Na mocy art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


WZÓR FORMULARZA ZWROTU TOWARU:

NUMER ZAMÓWIENIA:   
DATA ZAMÓWIENIA:
NUMER FAKTURY:
IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
 
E-MAIL: TELEFON:
 
 
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy (zwrot możliwy jest jedyne na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku:
numer konta:

NAZWA TOWARU:
ILOŚĆ:
CENA BRUTTO:   
PRZYCZYNA ZWROTU:
           
           
           
           
Uwagi Klienta:
 
Oświadczam, Ze znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
 
(czytelny podpis Klienta)